۱۳۸۸ تیر ۲۲, دوشنبه

رنی اوښکی

اوشکی نراغلی پرمخ د خدای ل ویری
مسواک خو له کی لغروو ناست پروالیو
یو ار حکم درب تول منو بیا وایو
کونده نه پیریژدو لالا خو پشتانه یو